Alla ytterväggar är värmeisolerade och på elementen har spikats grundad och en gång målad ytterfodring av trä. Om kunden inte önskar ett prefabricerat hus med träfoder, levererar vi ytterväggen med en lämplig lösning för det önskade ytbehandlingsmaterialet (puts, fodersten eller motsv.). Vi monterar in fönstren i ytterväggen i fabriken. Endast mycket stora fönster och balkong- samt ytterdörrar levereras separat. De monteras efter att den grundläggande monteringen av huset har slutförts.

Stommen till väggelement tillverkas av virke kalibrerat enligt sorteringsklass C18 – C24 (EN 518) med fukthalt 15±3 %. Valet av ytterväggsstomme beror på husets typ, värmeisoleringskraven i det land där det prefabricerade huset uppförs samt de vertikala belastningar, som väggen ska tåla. I allmänhet har ytterväggarnas basstommar en tjocklek på 145 – 245 mm, vartill kommer en 45 mm tjock tilläggsstomme. Den allra vanligaste ytterväggsstommen är 195 + 45 mm, i en sådan vägg finns sålunda 250 mm mineralull.
Vi använder i våra egna ytterväggar en tilläggsstomme på 45 x 45 mm på inomhussidan, som fylls med isoleringsmaterial och möjliggör montering av elrör och kabelskydd inne i ytterväggselementen utan att skada ångspärrsfolien. Detta är mycket viktigt för att säkra bostadshusets lufttäthet.
Beroende på de begränsningar som ställs av transportmedlen samt garanterandet av arbetarskyddet i fabriken och byggplatsen är väggelementens maximilängd 9 m och -höjd 2,85 m.

Tabell över ytterväggarnas värmeledningsvärden

 Isolering mm  U-värde W/m²k
när Λ (W/mK)= 0,037
 U-värde W/m²k
när Λ (W/mK)= 0,033
200  0,20  0,19
250  0,17  0,16
300  0,14  0,13