Specialarbetena utförs av företag som är specialiserade på dessa arbeten. Företag, som har vederbörande certifikat, tidigare arbetserfarenhet och kvalificerad personal har rätt att utföra specialarbetena.

Elektricitet

Fabriken i installerar vi elrör för elkablarna i väggelementen utgående från den elplan kunden gett. På de ställen, där det finns strömbrytare och eluttag i väggarna, installeras eldosor. Efter monteringen av byggelementen kan man på byggplatsen inleda installationen av elkablar i de elrör som installerats i elementen i fabriken.

Vatten och avlopp

Vi installerar inte vatten- och avloppsrör i byggelementen i fabriken eftersom rörens förlängningar, böjar, förgreningar och andra skarvpunkter bör utföras på byggplatsen och det bör vara lätt att komma åt förgreningarna för att säkra att skarvställena är korrekt utförda. Vår uppgift är att utgående från vatten- och avloppsplanen lämna konstruktionerna öppna på de platser där det installeras rör. En sådan arbetsfördelning garanterar att ansvaret för kvalitén på de arbeten som utförs är entydigt fastslaget. Det företag som utför specialarbetena får av den som monterar huset ett arbetsuppdrag, inom ramen för vilket det får utföra arbetena och utföra tryckprov av rören innan konstruktionen tillsluts.

Värme och ventilation

Värme
Ett träelementhus ställer inga begränsningar på valet av värmesystem. Praktiskt taget alla uppvärmningsformer och -aggregat kan användas. Kundens val av uppvärmningssystem beror på kundens egna preferenser. Det är väsentligt att man väljer uppvärmningssystem innan konstruktionsprojekteringen av elementhuset inleds. Om man exempelvis önskar använda vattenburen golvvärme i trämellanbjälklagen bör detta beaktas vid projekteringen så att man inte gör misstag med golvtjockleken. Detta är orsaken till att vi slår fast mellanbjälklagsskiktens tjocklekar i avtalsdokumenten.

Ventilation
I träelementhus kan man använda mycket olika slags ventilationssystem, allt från enkla ventiler i ytterväggarna till värmeackumulerande och -återvinnande system. Ventilationssystemet planeras i allmänhet tillsammans med uppvärmningssystemet och de bildar ofta ett gemensamt värme- och ventilationssystem. Båda systemen installeras i huset efter avslutad grundläggande montering.