Grunden är av stor betydelse med tanke på husets hållbarhet och livslängd. Kunden beställer projekteringen och byggandet av grunden av en lokal byggspecialist. Olika länder har olika krav på byggande av grunder och anläggandet av grunden och markbyggnadsarbetena ska endast utföras av företag som har vederbörliga certifikat eller tillstånd. För projekteringen och byggandet av grunden ska man på förhand känna till geologin på byggtomtens markyta (markens sammansättning) och grundens djup i markytan – om huset har källare beräknas de horisontella belastningarna på grunden från den omgivande markgrunden.

De belastningar som baserar sig på husets vikt, snö och vind samt profiler ges för grunden av vår projekterare.

Användningen av prefabricerade byggelement vid byggande förutsätter exakthet samt att planen stämmer överens med såväl byggelementen som grunden. Små avvikelser i grundens mått, i synnerhet i vertikal riktning, påverkar byggelementens läge och exaktheten i monteringen. Monteringspersonalen är skyldig att innan monteringen av huselementen kontrollera grundens motsvarighet till ritningarna och produktionstoleranserna. Om grundens mått överskrider de toleranser som är angivna i ritningarna och normerna, får man inte inleda monteringen av huset.